Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola és Pálmonostorai Napsugár Óvoda

Település
Pálmonostora

A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskolában, Kulcsár Mihályné Pannika vezetésével irányításával történik a mozgásfejlesztés. 2015-ben kezdtük el a közös munkát, melynek fejlesztő hatását nyomon követhetjük azóta is. Minden évben pedagógusaink megfogalmazták észrevételeiket, megfigyeléseiket, megbeszélték a szülőkkel, és a tanulókkal a tapasztalataikat.

A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola, együttműködési megállapodást kötött 2015. október 01-én, Kulcsár Mihályné fejlesztőpedagógussal, a módszer kidolgozójával, melynek értelmében iskolánkban, naponta elvégezzük alsós tanulóinkkal a mozgásterápiás feladatokat.

Év eleji tapasztalatok:

  1. osztály

A tanulók többsége jó képességű, jól terhelhető.
Difer mérés alapján: 2 tanulónál az írásmozgás koordináció, 1 tanulónál a szocialitás és 1 tanulónál a relációszókincs kezdő szinten volt.
Magatartás: 1 gyermek túlságosan visszahúzódó, bátortalan az állandó biztatás ellenére is.
1 gyermek túlmozgásos, a szabályokat nem tudja tartani.
Figyelem: 5 tanulónak, a feladatok utasításait többször kell elmondani. Nekik a könyvben való tájékozódás is gondot okoz.
Munkatempójuk megfelelő. Feladattudatuk kialakult, együttműködők, szeretnek együtt dolgozni.
Mozgás: 5 tanulónak mozgáskoordinációs problémái vannak. Nagymozgásokban, finommotorikában, ügyességi feladatok végrehajtásában segítséget igényelnek.
Írás: 5 tanulónak írástechnika elsajátítása nehézséget okoz, a betűnagyság, betűalakítás és a betűkötés területén.

2. osztály

Az osztály terhelhető, igyekvők, jól motiválhatók, szívesen járnak iskolába.
Feladattartása az osztály többségének megfelelő, 4 tanulónál változó, 2 tanuló gyakran kilép a feladathelyzetből.
A csoport az iskolai szabályokat nem mindig tartja be. Három tanuló kevésbé vesz részt a közös játékokban, nehezen tartják be a közösségi szabályokat.
A fiúknál néha tapasztalható a játék során az agresszív magatartás.
Két tanuló feltűnően passzív, hangulata ingadozó, önértékelési problémákkal küzdenek. Önálló feladatok megoldásánál is folyamatos segítséget, megerősítést igényelnek.
Hat tanulónak mozgáskoordinációs, egyensúlyérzék problémája van. Finommotorikájuk, általánosságban jó. Nagymozgásos játékokat szeretik. Az előző tanévben 4 tanuló vett részt „Alapozó terápiai” mozgásfejlesztésben.
Olvasás: Négy tanuló hangos olvasása lassú tempójú, gyenge, olvasástechnikai hibákat vétenek. Az osztály felének gondot okoz a szövegértés. Szókincsük szegényes. Írástempójuk megfelelő, három tanulóé lassúbb.
Írás:
Az osztály nagy része hibátlanul, vagy csak kevés hibával másolt nyomtatott mondatokat írottra. Két tanulónak ez a feladattípus nehézséget okozott. Tollbamondáskor típushiba a betűtévesztés vagy betűkihagyás. Két tanulónak rövid szavak leírása is problémát okoz. A többségnek szép, esztétikus az írásképe.
Számfogalmuk kialakult, de a műveletek megoldása lassabb tempójú. Logikai gondolkodásuk fejlesztendő. Rövidtávú memóriájuk megfelelő, de a hosszú távú memóriájuk gyenge.

3. osztály

Az osztály 8 főből áll. Ebből 5 tanuló BT MN-es, és egy tanuló SNI-s. Magatartás szempontjából egy igen eleven társaságot ismertem meg. Figyelmük könnyen elkalandozik az órán. Gyakran kilépnek a feladathelyzetből. Felnőttekkel szemben tisztelettudóak, egy tanuló kivételével. Egymással szemben sokszor rosszindulatúak, kinevetik, kigúnyolják egymást. Nem segítőkészek, együttműködőek egymással szemben. Egy tanulóra fokozott agresszivitás jellemző. Két tanulónak problémái vannak a mozgáskoordinációval.

Olvasás: jellemző, hogy mást olvasnak, sort tévesztenek. Hibáikat nem veszik észre, nem javítják. Írástempójuk lassú, sok hibával másolnak, írásképe 2-3 tanulónak egyenletes, rendezett.

Matematika: 100-as számkörben minden tanuló számfogalma kialakult. Hosszú távú emlékezetük általában gyenge, figyelmük szétszórt. Logikai gondolkodásuk, ok-okozati összefüggések területén fejlesztésre szorulnak. Az előző tanévben 2 tanuló vett részt „Alapozó terápiai” mozgásfejlesztésben.

4. osztály

Magatartás: A magatartási szabályok betartása és betartatása néha nehézséget okozott.

Gyakran kell őket figyelmeztetni mind a tanórai, mind pedig a szabadidős tevékenységek során betartandó együttműködési szabályokra. A tanítási órákon rövidebb ideig tudnak a feladatokra koncentrálni, figyelmük könnyen elterelődik. Munkavégzésüket lassabb munkatempó jellemezi.

Olvasás: Az ismert és ismeretlen szövegek hangos olvasásakor sok olvasástechnikai (mást olvas, betűkihagyás) hibát ejtenek. Szövegértésük sokat romlott, ami az önálló feladatok elvégzésénél problémát okoz. Az előző tanévi mérésektől lényegesen rosszabb eredmények születtek.

Írás: másolás, tollbamondás alkalmával a betűk mérete, alakítása nem megfelelő. Írásképük rendezetlenebb az előző tanévhez képest. Sok hibával, pontatlanul másolnak.

Matematika: az írásbeli műveletek algoritmusát jól fel tudják idézni, viszont számoláskor, alkalmazásakor, nagyon sok hibával számolnak. A szöveges és logikai feladatok értelmezése, megoldása a szövegértési nehézségek miatt okoz gondot.

Testnevelés órán együttműködőek, szabálytartók. Mozgékony, jól motiválható osztály. 2 tanuló figyelme elterelhető, 1 tanuló különösen igényli a folyamatos megerősítést. 2 tanulónak van tér-irány problémája. 1 tanuló egyensúlyérzéke fejlesztendő. Mozgáskoordinációjuk, nagy és finommozgásuk jó.

Mozgásfejlesztés I. Időszak: 2015.X.01-2015.XI. 08.

  • A pedagógusokkal és a negyedik osztályos tanulók bevonásával Kulcsár Mihályné (Pannika) megismertette és bemutatta, ill. elvégeztette a terápia első mozgássorát. Ezután 1 héten keresztül testnevelés órákon segítségemmel, vezetésemmel ismerhették meg a tanulók, gyakorolhatták a pedagógusok. A „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” c. tanfolyamot 2009 júniusában végeztem el.

  • Eleinte nehézséget okozott, hogy melyik időpont a megfelelő minden osztály számára, hogy együtt végezhessük a gyakorlatsort. Lassan minden osztály ismerte a feladatsort, gördülékenyebben, gyorsabban tudták végezni. Így a 2. óra után a nagyszünetben együtt végezhettük a mozgásfejlesztő feladatokat a tornateremben. Az osztályt tanító pedagógusok egyéni segítséget nyújtottak (csípőforgatás, fej a sarok felé fordul) és ösztönözték a tanulókat. Az iskola jó felszereltségének köszönhetően, minden tanulónak biztosítani tudtunk 1 polifómot.

 

Résztvevő osztályok:

osztály

1-4.

csoportos mozgásfejlesztésen résztvevők száma

ebből: SNI

BTMN

összesen

43

4

8

 

Észrevétel, vélemény:

A tanulók nagyon lelkesen, és egyre jobban, önállóban végezték a gyakorlatokat. 3-4 tanuló igényel folyamatos segítséget a szem gyakorlatoknál. (szemükkel nem követték az ujj mozgását)

A pedagógusok visszajelzései: magatartásukban, figyelmükben, feladattartásban észleltek pozitív változásokat.

A harmadik osztályból 1 tanulót kevésbé sikerült feladathelyzetben tartani, gyakran kilépett a feladathelyzetből, vagy nem végezte a tornát.

A fejlesztő torna időpontját a tapasztalatok alapján újra átgondoltuk, és a szülőkkel egyeztetve az első óra előtti megtartása mellett döntöttünk.

 

II. Időszak: 2015. XI. 09-XII.13-ig

osztály

1-4.

csoportos mozgfejlesztésen résztvevők száma

SNI

BTMN

összesen

40+ 1

1 tanuló egyéni feladatsor

 

4

 

8

 

Az I. feladatsort nagy lelkesedéssel végezték a gyerekek. Nagyon várták Pannika nénit, és figyelték biztató dicsérő szavait. Az új feladatsort megint a 4. osztályos tanulók ismerték meg először, ők lettek a „mintacsoport”. Az előző tapasztalatokra építve 1 héten keresztül, osztályonként történt a feladatok megismerése, részletes lassúbb bemutatása, végzése. (1- 2 és a 3-4. osztálynak többször van együtt testnevelés órája.)

Nehezen álltak át a megszokott mozgássorról, az új mozgásokra. Tér-irány és testséma problémák miatt több gyereknek kellett egyéni segítségnyújtás, bemutatás. Egy hét eltelte után, tanítási órák előtt együtt végeztük a feladatsort, melynek időtartama idővel egyre kevesebb lett. Kialakult a szokásrend a polifómok elrendezésében, összeszedésében, a járásgyakorlat végzésében. A pedagógusokat is motiválta a gyerekek feladattudata, lelkesedése. Megtanulták a feladatok sorrendiségét, és figyelték, és segítették, ha véletlen tévesztett a pedagógus. A gyerekek megszerették a tornát, és minden nap várják azt.

Két hónap tapasztalatai:

1. osztály

Az osztály nagyon lelkesen, feladattudattal végzi a gyakorlatokat. A Difer mérésben gyengébb teljesítményt nyújtó (4 fő) gyermeknél fejlődést észlelünk (emlékezet, figyelem), folyamatosan zárkóznak fel az osztálytársaikhoz.

2. osztály

Tanítási órákon sokat jelentkeznek, figyelnek, jól motiválhatóak.
Azok a gyerekek, akiknek a figyelme könnyen elterelhető, mára képesek hosszabb koncentrációra is és egyre önállóbbak, terhelhetőbbek.
Az osztály élénkebb lett, figyelmük tartósabb, megfigyeléseik egyre pontosabbak. Az osztályközösségben a társakkal való konfliktusok száma csökkent, toleránsabbak, megértőbbek egymással. Néhányan felszabadultabbak, türelmesebbek, nyugodtabbak lettel tanórákon is.
Magyar nyelv és irodalom:
Olvasási problémákkal küszködő (4 fő) tanulók betűfelismerése biztosabb, pontos, viszont az összeolvasás még segítségre szorul.
Három tanulónak év elején a rövid szöveg megértése is problémát okozott, ők a rövidebb szövegeket kis segítséggel, önállóan képesek értelmezni, feldolgozni.
Mostanra kevesebb tanuló olvasása szótagoló, egyre több tanuló folyamatosan olvas.
Három tanuló hangos olvasása egyéni fejlesztést igényel, ugyanis lemaradásuk jelentős, ők év elején sok betűt tévesztettek, de mára a betűfelismerésük biztosabb.
Az olvasás tempó a többségnek megfelelő, szeptember óta a bátortalanabbak is lendületesebben olvasnak. A tanulók vonalvezetése biztos, 3 tanuló finommotorikája szeptember óta sokat fejlődött.
Füzeteik tiszták, rendezettek, 2 problémás tanuló füzete rendezettebb lett.
Két tanulónál a nyomtatott szavak másolása is nehézséget okozott, ők mára rövidebb szövegeket is képesek másolni kevés hibával.
Két tanuló rövid szavakat nem volt képes tollbamondás után leírni, ez mára kevés hibával megy.
Matematika órán jól terhelhetők, munkatempójuk javult. Önállóbbak lettek, kitartóbbak, ügyesebbek. Pontosan és szépen vezetik füzetüket. Feladattudatukban is jelentős előrelépést tapasztaltam.
Mozgásuk összerendezettebb, magabiztosabb lett.

3. osztály

Azok a tanulók, akik minden nap és jól végzik a tornát azoknál kisebb pozitív változások már észrevehetőek. Viszont akivel a legtöbb probléma van az osztályban mind magatartásilag, mind tanulmányilag nem hajlandó részt venni a tornán. Nála így természetesen nincs változás. Az osztály magatartásában nem tapasztalok javulást. Sem az egymással szembeni viselkedésükben.
Amiben már változás érzékelhető az az olvasásuk. Még ha hibákat is ejtenek, de már észreveszik és javítják. Sort ritkábban tévesztenek. Ismeretlen szöveget gördülékenyebben olvasnak.
Figyelmük kis mértékben javult és a feladattartásuk is.
Írásképük nem javult, viszont a tempójuk igen.
Hosszú távú emlékezetük fejlődött, alapvető összefüggéseket felismernek.

4. osztály

A zárkózott, visszahúzódó tanulóim aktívabban vesznek részt az órai feladatok elvégzésében.
Az SNI – s és a BTMN – s diákjaim magabiztosabban, önállóbban hajtják végre a feladatokat, a feladathelyzetből később lépnek ki, figyelmük tartósabb.
Olvasás: Javulást tapasztaltam a szóbeli kifejezőképességükben: pontosabban igyekeznek gondolataikat megfogalmazni. Az ismeretlen szövegek hangos olvasása pontosabb, folyamatosabb.
Magatartás
Együttműködési képességük fejlődést mutat. Tanuláshoz való viszony 2 tanulónak javult.
Emlékezet
Az előző tanévben tanult ismeretek felidézése pontosabb a korábban tapasztaltakhoz képest.
 

Pálmonostora, 2015. XII. 18.                                                                                                                                   Győriné Farkas Anna
                                                                                                                                                                              intézményvezető helyettes

 

Az eltelt időben (3 év) vannak osztályok, akik már nem végzik a tornát, de a 2016/17-es, és a 2017/18-as tanévben újabb csoportok csatlakoztak a mozgásfejlesztő foglalkozásokhoz, a tanévet kezdő 1. osztályos tanulók, ill. a község óvodás (középső és nagycsoportos) csoportjai,  Kulcsár Mihályné,  a „mi Pannika nénink” irányításával, vezetésével.

Iskolánkban, napi rendszerességgel reggel 7,30-kor végezték az alsós tanulóink a mozgásterápiát. Beépült a gyerekek mindennapjaiba. A feladatokat többnyire szívesen végezték, ráhangolta a gyerekeket a napi munkára, szokásrendjükké vált, oldottan, frissebben kezdtek a tanuláshoz. Az óvodások mindennapjaiba is beépült a terápia, hetente 1 alkalommal  közösen végeztük a tornát az iskola sportcsarnokában.

 Óvoda

A 2017/2018-as nevelési évben is folytattuk a mozgásterápiát a nagy-középső csoportos gyermekekkel. A feladatsorokat beépítettük a mindennapokba, a gyerek szívesen, örömmel végezték azokat. Kulcsár Mihályné Pannikával és az általános iskola mozgásterápiás csoportjával, és Győriné Anna nénivel rendszeresen tartottuk a kapcsolatot, kérdéseimmel bátran fordulhattam hozzájuk, segítettek. A feladatsorokat, annak helyes gyakorlatát idén is előre megbeszélt időpontokban bemutattuk Pannikának. Felmerülő hibákat korrigálta, jó tanácsokkal látott el minket mind a terápiára vonatkozóan, mind szakmai tekintetben.

Az idei csoport, nagy kihívást jelentett nekünk, pedagógusoknak, hiszen a kezdetben 23, majd 22 kisgyermekből 13 BTMN-s státuszú. A feladatsorok rendszeres végzésével sok pozitív változást vettünk észre a gyerekeknél. Törekedtek a helyes végrehajtásra, ami kifejezetten jó hatással volt figyelmükre, feladattudatukra, feladattartásukra. Mozgásuk összerendezettebb lett. Fejlődött térérzékelésük, egyensúlyérzékük. Számos kisgyermeknél tapasztalt merevség oldódott, ügyetlen kézmozgásuk fejlődött. Nemcsak a testi és értelmi képességeik területén látható a fejlődés, hanem érzelmi életükben is. A gátlásosabb, szorongó kisgyermekek esetében sikerélményt nyújtott a gyakorlatok kivitelezése, a folyamatos pozitív megerősítés és dicséret. A terápia során könnyebben feloldódtak és a sikerélmény hatására önértékelésük is nőtt. A rendszeres mozgás, a terápia végzése egész személyiségükre jótékony hatással volt. A gyerekek nem teherként élték meg feladatsor végrehajtását, hiszen lételemük a mozgás, továbbá arra törekedtem, hogy minél játékosabban teljenek el ezen alkalmak, melyek nem vettek igénybe csupán 15-20 percet. Két éve végzem a gyerekekkel ezt a mozgásterápiát és számos előnyét tapasztalom. Valóban a mozgás a leghatékonyabb eszköz a gyerekek idegrendszerének stimulálására, miközben számukra észrevétlenül, indirekt módon, játékosan fejlődnek képességeik.                                                                                                                                                                                                                                                          óvodapedagógus

Iskola

Iskola 1. osztályos tanulóinak DIFER mérése a 2017/18-as tanév elején

(óvodában1 évig vettek részt mozgásterápián)

Név

Írás-

mozgásoor-dináció

Beszéd

hanghallás

Relációszó-kincs

Elemi számo

lás

Követ-keztetés

Összefüg-gés megértés

Szociali-tás

Index

1.

96% opt

97% opt

100% opt

76% haladó

56% haladó

69% haladó

80% bef

82%

2.

38% kezdő

97% opt

71% haladó

86% bef

63% haladó

88% opt

65% haladó

72%

3.

75% bef

96% opt

100% opt

81% bef

56% haladó

56% haladó

60% kezdő

74%

4.

42% kezdő

97% opt

100% opt

50% kezdő

63% haladó

63% haladó

60% kezdő

67%

5.

79% bef

96% opt

83% bef

71% haladó

69% haladó

63% haladó

64% kezdő

75%

6.

42% kezdő

57% kezdő

75% haladó

21% elők

25% elők

50% kezdő

50% kezdő

45%

7.

63% haladó

97% opt

100% opt

63% kezdő

44% kezdő

63% haladó

64% kezdő

70%

 

1. osztály

Tanév elején együtt kezdte meg az osztály a mozgásfejlesztő tornát. Időközben egy tanulót kiemeltünk a csoportból és Ő velem végezte a tornát, más nehézségi szintű feladatokkal.

Az év elején elvégzett Difer mérés jól mutatta, hogy a gyerekek mennyire más-más fejlettségi szintről indulnak.

Az év eleji méréshez képest félévkor jól megfigyelhető volt mindenkinél a javulás önmagához képest. Figyelmük, feladattudatuk és kitartásuk fejlődött. A félévi és év végi felméréseknél már kevésbé volt nagymértékű a különbség.

A 2 fő SNI-s és 1 fő BTMN-es tanuló sokat fejlődött egész évben. Különösen igaz ez az írásmozgás koordinációjukra. De javulás volt megfigyelhető a beszédfejlődés és figyelemzavar területén is.

Az osztály többi tagjára is jellemző volt a fejlődés, csak náluk kisebb mértékben, mivel Ők magasabb fejlettségi szintről indultak.

Hangos olvasás:

Az osztályban 2 fő SNI-s és 1 BTMN-es tanuló van. Tanév végére egy tanuló kivételével mindenkinek sikerült megfelelő szinten megtanulni olvasni. A többség megfelelő tempóban olvas, 1-2 tanuló tempója pedig lassú. Szóképekben olvasnak a legtöbben, olvasás közben kevés hibát vétenek. A hangsúlyozás egy tanulónál kifejező, a többieknél jellemző az egyhangúság. A hangerő mindenkinél megfelelő volt.

Leggyakoribb hibák: -mást olvas, és nem javít, újrakezdés.

Matematika: Számfogalmuk kialakult 1 tanuló kivételével (SNI). Munkatempójuk, kitartásuk, sokat fejlődött. Tartós figyelmük egyre hosszabb.  

  1. osztály, osztályfőnöke

2. osztály

     A 2. osztályban sokféle problémával küzdő gyerekek vannak. Értelmi, érzelmi, testi, lelki gondok, viselkedési, beilleszkedési, tanulási problémák. Második éve vesznek részt a mozgásfejlesztésen.

     Figyelmük terjedelmében jelentős változás tapasztalható. 1-2 tanuló figyelme még rövid idejű, könnyen elterelhető, de a többieké tudatosabb, kitartóbb és elmélyültebb lett. A feladatok lényegét jobban megértik. A memoriterek tanulása (valamint a szorzótábla elsajátítása) is könnyebben megy.

     Gondolkodásuk is fejlődött a tanév folyamán. Számolásuk pontosabb és gyorsabb lett.

     A test teljes koordinációs összehangolódása, a biztos egyensúlyozás képessége látható a tanulók többségénél (1 tanulónál kevésbé, 1 tanulónál súlyos koordinációs problémák fedezhetők fel).

     Mindannyijuknál precízebbekké váltak az izommozgások. Finommotorikájuk sokat fejlődött, írásképük, írástempójuk sokat javult.

     Viselkedésük, illetve annak szabályozása sokat alakult, még a súlyos viselkedési problémákkal küzdő tanuló esetében is.

Hangos olvasás:

Az osztály tanulóinak olvasás utáni érdeklődése még nem alakult ki. Minden órán igyekszünk minél többet olvasni, különböző módszerekkel, játékosan fejleszteni az olvasás technikáját.

Két tanuló megfelelő, élőbeszéd közeli tempóban, folyamatosan olvas. Két illetve három hibájuk egyike, tévesztés volt, amit nem javítottak (egyébként ők jellemzően érzékelik és javítják hibáikat), a többi újrakezdés volt. Az írásjeleket figyelembe véve, igyekeznek kifejezően olvasni. Egyikük 80%-ot, másikuk 16%-ot javított év eleji szótagszámán, 31%-kal olvasott több szótagot az a tanuló, aki lassan, de ütemes szólamokban olvas, és kevés hibája újrakezdésből adódik. Egy kislány lassú tempóban, sok hibával (elsősorban újrakezdés) olvas, az olvasottakat viszont megérti,ő 43%-kal olvasott több szótagot az év elejinél. Egy tanuló 75%-ot javított ugyan szótagszámán, de több hibát ejtett és nem javította azokat.

                                                                                                               2. osztály osztályfőnöke
 

Iskolánkban és az óvodában is egyre több a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek. Ez a terápia, jól használható az tanulóink tanulási-magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodásoknál a prevencióra. A rendszeresen végzett terápia a pedagógusoknak új kihívás volt, de Pannika szinte kézen fogva vezette be nevelőinket a terápia fontosságába, rejtelmeibe. Köszönjük Kulcsár Mihálynénak Pannikának és férjének Kulcsár Mihálynak, hogy fáradhatatlan és önzetlen munkájukkal kitartanak iskolánk mellett és az itt tanuló tanulók mellett.

Pálmonostora, 2018. 07. 25.                                           

Tisztelettel, és köszönettel:  Győriné Farkas Anna intézményvezető helyettes                                                                                 

 

 

Partnerintézmény-típus
Bázisiskola